سال انتشار: 1380
مجموعه وظايف و اختيارات وزير مسكن و شهرسازي

دوره چاپ: 1
سال انتشار: 1380
فصل انتشار: 2
تعداد صفحه: 142
قیمت روی جلد: 5500
شماره پرونده: 715-1-0-1-2
شماره کتابخانه: 5861-80م
آدرس کتاب: MASKAN LIBRARY-MASKAN
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir