سال انتشار: 1390
مجموعه قانون تجارت (سارع)

سال انتشار: 1390
فصل انتشار: 1
ماه انتشار: 5
تعداد صفحه: 136
قیمت روی جلد: 10000
تعداد چاپ: 2000
شماره پرونده: 401-4-0-1-2
شابک: 9789645849281
آدرس کتاب:
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir