سال انتشار: 1390
قانون دريايي (سارع)

دوره چاپ: 1
سال انتشار: 1390
فصل انتشار: 4
ماه انتشار: 11
تعداد صفحه: 72
قیمت روی جلد: 8000
تعداد چاپ: 2000
شماره پرونده: 415-2-0-1-2
شابک: 9789645849724
آدرس کتاب:
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir