سال انتشار: 1391
مجموعه قانون كار- قطع سارع

دوره چاپ: 1
سال انتشار: 1391
فصل انتشار: 4
ماه انتشار: 1
تعداد صفحه: 68
قیمت روی جلد: 8000
تعداد چاپ: 2000
شماره پرونده: 206-2-0-1-2
شابک: 9789645849733
آدرس کتاب:
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir