سال انتشار: 1391
مجموعه قوانين و مقررات مراجع نظارتي

دوره چاپ: 1
سال انتشار: 1391
فصل انتشار: 1
ماه انتشار: 3
تعداد صفحه: 384
قیمت روی جلد: 55000
تعداد چاپ: 2000
شماره پرونده: 1508-1-0-1-2
شابک: 9789645849939
شماره کتابخانه: 2758363
آدرس کتاب:
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir