سال انتشار: 1390
قانون اساسي بريتانيا «چاپ اول- 1391»

دوره چاپ: 1
سال انتشار: 1390
فصل انتشار: 4
ماه انتشار: 3
تعداد صفحه: 127
قیمت روی جلد: 20000
تعداد چاپ: 1000
شماره پرونده: 1900-7-0-1-2
شابک: 9789645849854
شماره کتابخانه: 2740432
آدرس کتاب:
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir