سال انتشار: 1391
قانون امور گمركي (سارع) « نوع دوم ـ چاپ دوم »

دوره چاپ: 2
سال انتشار: 1391
فصل انتشار: 2
ماه انتشار: 8
تعداد صفحه: 88
قیمت روی جلد: 20000
تعداد چاپ: 2000
شماره پرونده: 410-2-0-2-2
شابک: 9786006747071
آدرس کتاب:
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir