سال انتشار: 1392
آيين دادرسي کيفري جلد دوم (چاپ دوم- ويرايش اول)

شماره جلد: 2
دوره چاپ: 2
سال انتشار: 1392
فصل انتشار: 4
ماه انتشار: 12
قیمت روی جلد: 550000
شماره پرونده: 602-1-2-2-2
شابک: 9786006747910
شماره کتابخانه: 197911
آدرس کتاب:
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir