سال انتشار: 1392
قانون اساسي آلمان (چاپ اول ) 1391

شماره جلد: 14
دوره چاپ: 14
سال انتشار: 1392
فصل انتشار: 4
ماه انتشار: 6
تعداد صفحه: 216
قیمت روی جلد: 60000
تعداد چاپ: 1500
شماره پرونده: 1900-1-14-1-2
شابک: 9786006747415
شماره کتابخانه: 3109558
آدرس کتاب:
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir