از اساسنامه بانك صنعت و معدن

از اساسنامه بانك صنعت و معدن مصوب 6/4/1380 هيأ‌ت و‌زيران فصل او‌ل ‌ـ‌ كليات ماده 1 ‌ـ‌ بانك صنعت و معدن ( BANK OF INDUSTRY AND MINEبا علامت اختصاري BIM) كه در اين اساسنامه بانك ناميده مي‌شود به موجب اين اساسنامه و مصوبات شوراي پول و اعتبار و در موارد سكوت مطابق ساير قوانين و مقررات اداره مي‌شود. ماده 5 ‌ـ‌ موضوع فعاليت بانك با رعايت قوانين و مقررات مربوط و در جهت تحقق هدف آن به شرح زير است: ... 5‌ـ‌ مساعدت و مشاركت براي ايجاد نهادهاي مالي، فني، حقوقي، خدماتي و ساير نهادهاي تخصصي مورد نياز (از جمله تأ‌سيس بانك صنايع كوچك) ... 7‌ـ‌ اعطاي تسهيلات و كمك به كارآفرينان و ايجاد خط اعتباري براي حمايت از صنايع كوچك.
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir