سال انتشار: 1392
فهرست قوانين توافق‌هاي حقوقي تشريفاتي (چاپ اول- 1392)

سال انتشار: 1392
فصل انتشار: 2
ماه انتشار: 9
تعداد صفحه: 88
قیمت روی جلد: 40000
تعداد چاپ: 500
شماره پرونده: 103-1-0-1-2
شابک: 9786006747828
شماره کتابخانه: 3290578
آدرس کتاب:
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir