از آيين‌نامه اجرايي قانون پيش‌فروش ساختمان

- به نظر مي‌رسد تخلف از اين ماده، مدنظر مي‌باشد كه به اشتباه تخلف از اين بند ذكر شده است.

از آيين‌نامه اجرايي قانون پيش‌فروش ساختمان مصوب 7/3/1393 هيأت‌وزيران ماده 4 – واحد ثبتي مكلف است پاسخ استعلام ثبتي ملك را بر اساس آخرين وضعيت ملك، نام و مشخصات آخرين مالك و ساير اشخاصي كه به هر نحو در ملك داراي حق مي‌باشند، تهيه و ظرف پنج روز كاري به دفترخانه ارسال نمايد. تخلف از اين بند() موجب تعقيب اداري است.
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir