از سياست‌هاي كلي قضايي

-  «سياست‌هاي كلي قضايي» مصوب 28/7/1381 در روزنامه رسمي شماره 17012 – 4/5/1382 درج گرديده، و مجدداً همان متن با عنوان «سياست‌هاي كلي نظام در خصوص امنيت قضايي» در روزنامه رسمي شماره 17995 – 15/9/1385 نيز درج شده ‌است.

از سياست‌هاي كلي قضايي() مصوب 28/7/1381‌ مقام‌معظم رهبري 14- بازنگري در قوانين در جهت كاهش عناوين جرايم و كاهش استفاده از مجازات زندان. 15- تنقيح قوانين قضايي.
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir