صندوق ملي محيط‌زيست قزاقستان

- Regional Environmental Protection Fund - Pollution charges- Tax Authorities- Plan of Priority Measures

صندوق ملي محيط‌زيست قزاقستان پيشينه صندوق: به‌منظور تقويت نقش مكانيسم‌هاي اقتصادي براي مديريت منابع طبيعي و محيط‌زيست و همچنين براي تأمين منابع مالي لازم براي اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي حفاظت از محيط‌زيست در جمهوري قزاقستان، هيأت‌وزيران اين كشور در سال 1993، صندوق ملي محيط‌زيست اين كشور را تأسيس كرد. اين صندوق وابسته به وزارت محيط‌زيست و منابع طبيعي است. در سال 1997 اساسنامه صندوق اصلاح شد و بر اساس آن به صندوق ملي محيط‌زيست اجازه داده شد تا صندوق‌هاي حفاظت از محيط‌زيست منطقه‌‌اي() را نيز در اين كشور تشكيل دهد. اهداف صندوق در قانون حفاظت از محيط‌زيست كشور قزاقستان به‌شرح زير عنوان شده است: - تدوين و اجراي برنامه‌ها و سياست‌هاي حفاظت از محيط‌زيست در كشور - احياء مناطق تخريب شده در اثر بلاياي طبيعي و حفاظت از مناطق مهم از نظر تنوع زيستي - فعاليت در زمينه اجراي تعهدات بين‌المللي كشور در زمينه حفاظت از محيط‌زيست - تحقيق و پژوهش (R&D) در زمينه توليد پاك و فنآوري‌هاي سازگار با محيط‌زيست، تهيه استاندارد‌ها و سياست‌هاي محيط‌زيستي و توسعه اقدامات امنيت زيست‌محيطي - ايجاد بانك اطلاعات محيط‌زيستي - مشاركت و همكاري در زمينه مسائل بين‌المللي محيط‌زيست و انتقال تجربه‌هاي بين‌المللي مديريت محيط‌زيست - توسعه سيستم پايش زيست‌محيطي در كشور - آموزش و ارتقاي آگاهي‌هاي زيست‌محيطي، آموزش و تربيت نيروي انساني لازم و مبادله تجربه‌ها بين سازمان‌ها ( مديريت و سازماندهي صندوق عليرغم استقلال صندوق، منابع مالي صندوق تابع قوانين و مقررات بودجه دولتي قرار©177© دارد. منابع مالي صندوق در حساب ويژه‌اي توسط وزارت دارايي نگهداري شده و توسط وزارت دارايي و بر اساس قانون در اختيار صندوق قرار داده مي‌شود. بودجه سالانه توسط گروه كارشناسان ارشد صندوق تهيه شده و پس از تصويب وزارت محيط‌زيست و منابع طبيعي به دولت ارسال شده و تصويب نهايي در دولت انجام مي‌شود. صندوق‌هاي منطقه محيط‌زيست نيز توسط مسؤولين منطقه‌‌اي مديريت مي‌شود. ( درآمدهاي صندوق منابع مالي صندوق ملي محيط‌زيست قزاقستان از محل‌هاي زير تأمين مي‌شود: - جرايم حاصل از تخليه پسماندها - جرايم حاصل از آلودگي آب - جرايم حاصل از آلودگي هوا - عوارض تخليه پسماندها - عوارض تخليه آلاينده‌ها به آب - عوارض آلودگي هوا - جريمه‌هاي تخريب محيط‌زيست - جريمه‌هاي حاصل از ضبط تجهيزات صيد و فروش غيرقانوني آبزيان و ساير جانوران در معرض خطر مهمترين منبع تأمين منابع مالي صندوق، عوارض آلودگي() است. ميزان عوارض آلودگي توسط مسؤولين محيط‌زيست منطقه‌‌اي محاسبه مي‌شود. عوارض آلودگي توسط مؤديان مالياتي() جمع‌آوري مي‌شود. 30 درصد از عوارض به صندوق اختصاص داده شده و به حساب خاصي در بودجه منتقل مي‌شود. علاوه بر اين در قانون آلوده‌كنندگاني كه مبادرت به نصب و تجهيز تأسيسات كاهش آلودگي بكنند، ميزان عوارض آلودگي آنها كاهش يافته و در برخي شرايط نيز از پرداخت عوارض معاف مي‌شوند. درآمدهاي سالانه صندوق در بودجه سالانه مشخص بوده و صندوق بايد بر اساس اين درآمد‌ها منابع مالي را هزينه كند. ( راهبرد‌هاي هزينه‌كرد منابع مالي صندوق راهبردها و نحوه هزينه‌كرد منابع مالي صندوق بر اساس «برنامه اولويت‌هاي اقدام()» وزارت محيط‌زيست و منابع طبيعي هزينه مي‌شود. اين اولويت‌ها بر اساس تحليل وضعيت محيط‌زيست و عوامل محيط‌زيستي كه سلامت عموم و محيط‌زيست را تهديد مي‌كنند، انجام مي‌شود. اين اعتبارات به‌صورت كمك‌هاي بلاعوض و همچنين وام‌هاي كم‌بهره در اختيار متقضيان قرار مي‌گيرد. از مهمترين اولويت‌هايي كه صندوق به آن كمك مي‌كند مي‌توان به حوزه‌هاي زير©178© اشاره كرد: - همكاري و مشاركت در سرمايه‌گذاري‌هاي محيط‌زيستي - اصلاح و احياء مناطق تخريب شده محيط‌زيست - توانمندسازي بخش‌هاي اجرايي حفاظت از محيط‌زيست - حمايت از تحقيق و پژوهش در زمينه فنآوري‌هاي پاك - حمايت از مناطق تحت حفاظت و ساير مناطق غني از تنوع زيستي - ساير فعاليت‌‌ها زيست‌محيطي ( ارزيابي، گزارش‌دهي و اطلاع‌رساني عمومي فعاليت‌هاي صندوق: گزارش سالانه مصرف منافع مالي صندوق توسط گروه كارشناسان صندوق تهيه شده و براي تصويب به هيأت‌وزيران ارسال مي‌شود. گزارش صندوق محيط‌زيست منطقه‌‌اي نيز توسط مسؤولين محلي محيط‌زيست تهيه شده و به مسؤولين منطقه‌‌اي و وزارت محيط‌زيست و منابع طبيعي ارسال مي‌شود.
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir