بخشنامه شماره 9000/48244/100 رييس قوه‌قضاييه در خصوص «الحاق يك ماده به قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 12/7/1396»

ـ‌ بند ب ماده 10 ق.م.ا.1392: اگر مجازات جرمي به‌موجب قانون لاحق، تخفيف يابد، قاضي اجراي احكام موظف است قبل از شروع به اجراء يا در حين اجراء از دادگاه صادركننده حكم قطعي، اصلاح آن را طبق قانون جديد تقاضا كند. محكوم نيز مي‌تواند از دادگاه صادركننده حكم، تخفيف مجازات را تقاضا نمايد. دادگاه صادركننده حكم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلي را تخفيف مي‌دهد. مقررات اين بند در مورد اقدام تأميني و تربيتي كه در مورد اطفال بزهكار اجراء مي‌شود نيز جاري است. دراين‌صورت ولي يا سرپرست وي نيز مي‌تواند تخفيف اقدام تأميني و تربيتي را تقاضا نمايد. ـ‌ ماده 128 ق.م.ا.1392: هركس از فرد نابالغ به‌عنوان وسيله ارتكاب جرم مستند به خود استفاده نمايد به حداكثر مجازات قانوني همان جرم محكوم مي‌گردد. همچنين هركس در رفتار مجرمانه فرد نابالغي معاونت كند به حداكثر مجازات معاونت در آن جرم محكوم مي‌شود. ـ‌  بند 11 اصل يكصد و دهم قانون‌اساسي در زيرنويس تبصره الحاقي ماده 45 قانون درج شده‌است. ـ‌ ماده 442 ق.آ.د.ك.1392: در تمام محكوميت‌هاي تعزيري درصورتي‌كه دادستان از حكم صادره درخواست تجديد نظر نكرده باشد، محكومٌ‌عليه مي‌تواند پيش از پايان مهلت تجديد‌نظرخواهي با رجوع به دادگاه صادر‌كننده حكم، حق تجديد‌نظر خواهي خود را اسقاط يا درخواست تجديد‌نظر را مسترد نمايد و تقاضاي تخفيف مجازات كند. دراين‌صورت، دادگاه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان به موضوع رسيدگي و تا يك چهارم مجازات تعيين شده را كسر مي‌كند. اين حكم دادگاه قطعي است.

بخشنامه شماره 9000/48244/100 رييس قوه‌قضاييه در خصوص «الحاق يك ماده به قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 12/7/1396» مصوب 16/10/1396 رييس قوه‌قضاييه در اجراي قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 12/7/1396 مجلس شوراي اسلامي و ضرورت تسريع در اجراي آن در مواردي كه احكام سابق‌الصدور مشمول تخفيف مجازات مي‌شوند، توجه مراجع قضايي را به موارد ذيل جلب مي‌نمايد: 1- منظور از قانون در اين بخشنامه، قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدي و منظور از ماده واحده نيز قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 12/7/1396 مجلس شوراي اسلامي است. 2- قضات اجراي احكام كيفري مكلفند در اسرع وقت كليه پرونده‌هاي مشمول بند (ب) ماده (10) قانون مجازات اسلامي مصوب 1392() را با اولويت محكومان به اعدام، ضمن توقف اجرا، مورد بررسي قرار دهند و چنانچه اجراي ماده واحده موجب تخفيف مجازات محكومان مي‌گردد، مراتب را طي شرحي به همراه پرونده به شعبه دادگاه انقلاب صادركننده حكم قطعي يا جانشين آن ارسال نمايند. درصورتي‌كه محكوم‌عليه رأساً تقاضاي تخفيف نمايد، قاضي اجراي احكام نيز مكلف است درخواست وي را به همراه پرونده به دادگاه ارسال كند. تبصره ـ منظور از دادگاه صادركننده حكم قطعي، دادگاه انقلاب صادركننده حكم است اعم از اين‌كه حكم پس از انقضاء مهلت قانوني، قطعي شده يا حسب مورد به تأييد رييس يا شعبه ديوان‌عالي كشور و يا دادستان كل كشور رسيده باشد. 3- زندانيان مشمول اين ماده مي‌توانند تقاضاي خود را به رييس زندان مربوط تحويل دهند. در اين صورت، رييس زندان مكلف است در اسرع وقت درخواست آنان را عيناً به دادسراي مجري حكم ارسال كند. قاضي اجراي احكام موظف است درخواست را به انضمام پرونده براي رسيدگي به دادگاه صادر‌كننده حكم قطعي ارسال نمايد. 4- دادگاه صادركننده حكم قطعي مكلف است در اسرع وقت پرونده ارسالي را بررسي و چنانچه مورد را مشمول بند (ب) ماده (10) قانون مجازات اسلامي بداند، با لحاظ ماده واحده مبادرت به صدور حكم اصلاحي مبني بر تخفيف مجازات نمايد. درغيراين‌صورت، دادگاه تقاضاي تخفيف را مستدلاً رد و پرونده را به مرجع مربوط اعاده مي‌كند. تصميم دادگاه قطعي است. 5- عدم شمول بند (ب) ماده (10) قانون مجازات اسلامي به محكومان قطعي اعدام و حبس ابد قبل از لازم‌الاجرا شدن ماده واحده بايد طي صورت‌جلسه‌اي به امضاي قاضي اجراي احكام و تأييد دادستان در پرونده امر درج گردد و اجراي حكم اعدام بدون آن ممنوع است. 6- استفاده از اطفال و نوجوانان كمتر از هجده سال يا مجانين براي ارتكاب جرم مذكور در بند (ب) ماده واحده شامل مواردي است كه مرتكب جرايم مذكور از اين اشخاص به‌عنوان وسيله ارتكاب جرم مستند به خود استفاده كرده باشد، مشابه آنچه در ماده 128 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392() مقرر شده است يا مواردي از قبيل اجير كردن يا به خدمت گرفتن افراد بالغ كمتر از 18 سال. 7- طبق بند (ت) ماده واحده وارد كردن، صادر كردن، ارسال، توليد، ساخت، توزيع، فروش يا در معرض فروش قرار دادن بيش از 50 كيلوگرم مواد، موضوع ماده 4 يا بيش از 2 كيلوگرم مواد، موضوع ماده 8 و خريد، نگهداري، مخفي يا حمل كردن بيش از 3 كيلوگرم مواد موضوع ماده 8 موجب مجازات اعدام خواهد بود. 8- كساني كه قبل از لازم‌الاجرا شدن اين ماده واحده مرتكب جرايم صدر اين ماده با ميزان مواد بيش از حد نصاب بند (ت) شده و شرايط بندهاي (الف)، (ب) و (پ) را نداشته باشند از تخفيف مجازات صدر ماده برخوردار مي‌شوند. 9- كساني كه قبل از لازم‌الاجرا شدن ماده واحده، مرتكب يكي از جرايم موضوع اين ماده شده باشند و پرونده آنان منتهي به صدور حكم نشده و اعمال ماده واحده مساعدتر به نفع آنان باشد در اجراي ماده (10) قانون مجازات اسلامي، دادگاه مكلف است با رعايت اين ماده در مورد آنان حكم صادر كند و چنانچه حكم صادر شده در مرحله فرجام‌خواهي باشد ديوان‌عالي كشور ضمن نقض رأي، پرونده را براي رسيدگي به شعبه هم‌عرض دادگاه ارسال مي‌كند. 10- چنانچه محكومان به اعدام، قبل از لازم‌الاجرا شدن ماده واحده مشمول عفو مقام‌معظم رهبري (مدظله‌العالي) قرار گرفته و مجازات آنها به حبس ابد تبديل شده باشد، مشمول بند (ب) ماده 10 قانون مجازات اسلامي خواهند بود. 11ـ درصورتي‌كه در اجراي ماده واحده، مجازات محكومان به حبس ابد به مجازات تعزيري درجه 2 تخفيف يابد معاونان جرم مذكور نيز اگر با تخفيف مجازات مباشرين از تخفيف مجازات بهره‌مند شوند، مشمول بند (ب) ماده 10 قانون مجازات اسلامي خواهند بود. 12- در اجراي تبصره ماده واحده چنانچه مجازات قانوني جرم بيش از پنج‌سال حبس باشد دادگاه در مقام تعيين مجازات مكلف به رعايت نكات ذيل است: الف ـ تعيين مجازات كمتر از حداقل مجازات قانوني جرم ممنوع است. ب ـ درصورتي‌كه حداقل مجازات قانوني جرم تعيين شود، به‌جز تخفيف مقرر در تبصره ماده38 قانون و عفو مقام‌معظم رهبري (مدظله‌العالي)، مذكور در بند (11) اصل يكصد و دهم قانون‌اساسي،() اعمال هرگونه ارفاق قانوني از قبيل تعليق مجازات، آزادي مشروط، تخفيف مجازات موضوع ماده 442 قانون آيين‌دادرسي كيفري() ممنوع است و چنانچه مجازات تعيين شده بيش از حداقل مجازات قانوني جرم باشد دادگاه مي‌تواند بعد از گذراندن حداقل مجازات قانوني جرم، تمام يا قسمتي از باقيمانده حبس را صرفاً تعليق نمايد. مسؤوليت اجراي اين بخشنامه برعهده دادستان‌ها و رؤساي دادگستري حوزه‌هاي قضايي است و دادستان كل كشور بر حسن اجراي آن نظارت نموده و پس از سه‌ماه گزارش عملكرد اجراي ماده واحده مزبور را به رييس قوه‌قضاييه منعكس مي‌كند.
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir