لایحه "موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان"

لایحه "موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان" به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

لایحه "موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان" که به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در جلسه مورخ 97/12/08 هیأت وزیران به تصویب رسیده است، جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شوراي اسلامي تقدیم شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir