دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها

دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها ابلاغ شد.

دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها، طي نامه شماره 9000/69855/100 در تاریخ 98/06/06 توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ گردید.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir