آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری

آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری ابلاغ شد.

آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری، طي نامه شماره 9000/69882/100 در تاریخ 98/06/06 توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ گردید.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir