آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 5 مکرر قانون صدور چک

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 5 مکرر قانون صدور چک ابلاغ شد.

تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 98/06/06 هيأت وزیران درخصوص"آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 5 مکرر قانون صدور چک"، طي نامه شماره 72208 در تاریخ 98/06/12 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir