آیین نامه اجرایی تبصره ماده 9 قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی تبصره ماده 9 قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور ابلاغ شد.

تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 98/05/27 هيأت وزیران درخصوص"آیین نامه اجرایی تبصره ماده 9 قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور"، طي نامه شماره 73463 در تاریخ 98/06/13 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir