تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اجازه ورود، ترخیص و شماره گذاری سه دستگاه درمانگاه (کلینیک) سیار، سه دستگاه آزمایشگاه سیار و سه دستگاه وانت تویوتای هایلوکس توسط سازمان بهداشت جهانی به وزارت بهداشت جهت استفاده در استان ایلام

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اجازه ورود، ترخیص و شماره گذاری سه دستگاه درمانگاه (کلینیک) سیار، سه دستگاه آزمایشگاه سیار و سه دستگاه وانت تویوتای هایلوکس توسط سازمان بهداشت جهانی به وزارت بهداشت جهت استفاده در استان ایلام ابلاغ شد.

تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 98/06/10 هيأت وزیران درخصوص"اجازه ورود، ترخیص و شماره گذاری سه دستگاه درمانگاه (کلینیک) سیار، سه دستگاه آزمایشگاه سیار و سه دستگاه وانت تویوتای هایلوکس توسط سازمان بهداشت جهانی به وزارت بهداشت جهت استفاده در استان ایلام"، طي نامه شماره 73459 در تاریخ 98/06/13 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir