تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اختصاص مبلغ سیصد و سی میلیارد ریال به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به منظور پیشگیری از حوادث غیر مترقبه از طریق تامین تجهیزات و امکانات مربوط

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اختصاص مبلغ سیصد و سی میلیارد ریال به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به منظور پیشگیری از حوادث غیر مترقبه از طریق تامین تجهیزات و امکانات مربوط ابلاغ شد.

تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 98/06/13 هيأت وزیران درخصوص"اختصاص مبلغ سیصد و سی میلیارد ریال به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به منظور پیشگیری از حوادث غیر مترقبه از طریق تامین تجهیزات و امکانات مربوط"، طي نامه شماره 74146 در تاریخ 98/06/16 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir