تغییرات آیین نامه اجرایی پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویی به حافظان و قاریان قرآن در سال 1398

مصوبه مجمع مشورتی شورای توسعه فرهنگی قرآنی درخصوص تغییرات آیین نامه اجرایی پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویی به حافظان و قاریان قرآن در سال 1398 ابلاغ شد.

مصوبه مجمع مشورتی شورای توسعه فرهنگی قرآنی درخصوص تغییرات آیین نامه اجرایی پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویی به حافظان و قاریان قرآن در سال 1398 طی نامه شماره 98/8871/دش مورخ 98/06/16 توسط رییس شورای توسعه فرهنگ قرآنی ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir