رای شماره 199 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

تاریخ دادنامه: 1398/2/17       شماره دادنامه: 199        شماره پرونده: 329/98

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای سیدعلی جزایری

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: آقای سیدعلی جزایری قاضی (دیوان عدالت اداری) به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است:

«احتراماً به استحضار می‌رساند:

1ـ در پرونده شماره بایگانی 961110 آقای رضا حسن ترکی دادخواستی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ری به خواسته اعتراض نسبت به رأی شماره 109 ـ 1396/2/16 هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما تقدیم که به شعبه 59 بدوی دیوان ارجاع و به موجب دادنامه 960997090191544 ـ 1396/6/11 با این استدلال که شخصیت حقوقی مراجع شبه قضایی از جمله هیأتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما مستقل از اداره یا نهادهایی است که هیأت در آن استقرار دارد و اعضای آن هیأت مشتمل بر نمایندگان کارگر و کارفرما، فرماندار و رئیس دادگستری از سوی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب نمی‌شود با وحدت ملاک از رأی وحدت رویه شماره 159 ـ 158 ـ 1381/5/13 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اقامه دعوی و طرح شکایت به خواسته اعتراض به آراء هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما جز به طرفیت آن هیأت را قانونی ندانسته مستنداً به بند پ ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت به لحاظ عدم توجه دعوی به خوانده صادر نموده است. این رأی به لحاظ اسقاط حق تجدیدنظر خواهی قطعیت می‌یابد.

2ـ در پرونده شماره بایگانی 941445 آقای حسین رشیدی دادخواستی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ری به خواسته اعتراض نسبت به رأی شماره 734 ـ 1394/6/18 هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما تقدیم که به شعبه 19 سابق دیوان ارجاع و شعبه مرجوع الیه به موجب دادنامه شماره 9609970901900439 ـ 1396/2/25 حکم به رد شکایت صادر می‌نماید. این رأی به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافته است.

3ـ در پرونده شماره بایگانی 941976 شعبه 20 سابق (63 فعلی) شرکت پیش‌ساخته‌سازان صبا آرمه بتن دادخواستی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان رباط‌کریم به خواسته اعتراض نسبت به رأی شماره 304/94 ـ 1394/5/18 هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما مطرح که شعبه سابق‌الذکر وفق دادنامه قطعیت یافته شماره 9509970902000600 ـ 1395/4/23 ضمن ورود در ماهیت حکم به رد شکایت صادر می‌نماید.

با توجه به اینکه در موضوع استقلال شخصیت حقوقی هیأتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز توجه دعوی به آن اداره آراء متعارض از شعب صادر گردید لذا مراتب در اجرای ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به حضور آن مقام عالی اعلام می‌گردد.»

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبـه 59 بـدوی دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی به پرونده شمـاره 9609980901901074 با موضوع دادخواست آقای رضا حسن ترکی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ری و به خواسته اعتراض به رأی شماره 109 ـ 1396/2/16 هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما به موجب دادنامه شماره 9609970901901544 ـ 1396/6/11 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه موضوع شکایت اعتراض شاکی نسبت به رأی هیأت حل اختلاف کارگر وکارفرما مستقر در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، حال آن که دعوی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح گردیده، بنابراین ازآنجا که شخصیت حقوقی مراجع شبه قضایی از جمله هیأتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما مستقل از اداره یا نهادی است که هیأت در آن استقرار دارد و اعضای آن هیأت مشتمل بر نمایندگان کارگر، کارفرما، فرماندار و رئیس دادگستری از سوی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب نمی‌شوند. لذا با وحدت ملاک از رأی وحدت رویه شماره 159ـ 158ـ 1381/5/13 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اقامه دعوی و طرح شکایت به خواسته اعتراض به آراء هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما جز به طرفیت آن هیأت را قانونی ندانسته مستنداً به بند پ ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت به لحاظ عدم توجه دعوی به خوانده صادر واعلام می‌گردد. این رأی ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

این رأی به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.

ب: شعبـه 19 بـدوی دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی به پـرونـده شمـاره 9409980901901431 با موضوع دادخواست آقای حسین رشیدی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهر ری و به خواسته نقض رأی شماره 734 ـ 1394/6/18 هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 9609970901900439 ـ 1396/2/25 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

به موجب بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهایی مانند هیأت حل اختلاف کار منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل فرجام‌خواهی در دیوان عدالت اداری است. روش رسیدگی فرجامی از نوع شکلی است، رسیدگی شکلی در مقابل ماهوی می‌باشد که روش مراجع تالی است. منظور از رسیدگی شکلی این است که مرجع عالی (دیوان عدالت اداری) به ماهیت شکایت نظر نمی‌کند بلکه مقصود تشخیص این امر است که رأی صادره وفق موازین قانونی صادر شده به ویژه مقررات شکلی رعایت شده است یا خیر؟ بنابراین شاکی می‌بایست در دادخواست خود بیان نماید که طرف شکایت کدام ماده قانونی (مانند قانون کار) یا کدام مقرره متکی به قانون مانند مقررات مزبور به ماده 164 قانون کار (آیین دادرسی کار) را نقض نموده است با بررسی ادله و مدارک ابرازی و استدلالات به عمل آمده تخطی از قوانین و مقررات (در محدوده اعتراض و نسبت به شاکی) که موجبات نقض رأی معترض‌عنه را فراهم نماید ملاحظه نگردید، بنابراین به استناد ماده 63 قانون مارالذکر و ماده 157 قانون کار و مفاد دادنامه شماره 533 ـ 1389/11/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر می‌گردد. رأی صادره به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

این رأی به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.

ج: شعبـه 63 بـدوی دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی به پـرونـده شمـاره 9409980902001953 با موضوع دادخواست شرکت پیش‌ساخته‌سازان صبا آرمه بتن با مدیریت آقایان علیرضا شاهرخی و علیرضا حسینی طباطبائی به طرفیت اداره کار رباط‌کریم و به خواسته اعتراض به رأی شماره 304/94 ـ 1394/5/18 صادره از هیأت حل اختلاف و درخواست نقض آن به موجب دادنامه شماره 9509970902000600 ـ 1395/4/23 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت شرکت پیش‌ساخته‌سازان صبا به طرفیت خوانده در اعتراض به رأی شماره 304/94 ـ 1394/5/18 با توجه به شرح شکایت شاکی و دفاع خوانده و ملاحظه اسناد و محتویات پرونده متشکله در اداره کار و اظهارات هر یک از کارگر و کارفرما ملاحظه می‌گردد که خوانده با رعایت مقررات شکلی و انطباق شکایت شاکی و دفاع خوانده با مقررات قانون کار و آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 164 قانون کار مبادرت به صدور رأی نموده و ایراد شکلی و ماهوی از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها مشاهده نمی‌گردد. علیهذا و مستنداً به ماده 10 دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره با توجه به اقامتگاه شاکی و خوانده ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به درخواست هر یک از طرفین یا وکیل یا قائم‌مقام و نماینده قانونی آنها خواهد بود.

این رأی به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/2/17 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: با وجود اینکه اعضای هیأتها و کمیسیونهای موضوع بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مستقل از نهادها و دستگاه‌های اجرایی مربوطه می‌باشد و در اظهارنظر و اتخاذ تصمیم بر اساس مقررات حاکم بر موضوع برابر صلاحیت اعطایی مقنن رفتار می‌کنند و برای این گونه هیأتها ساز و کارهای لازم برای دفاع در مراجع قضایی در قوانین مربوطه پیش‌بینی نشده است و رأی شماره 118 ـ 1372/8/24 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در باب رسیدگی به تعارض آراء از شعب دیوان مؤید و مبین پذیرش دفاعیات اداره کار در پرونده‌های مربوط به شکایت از آراء هیأتهای حل اختلاف اداره کار می‌باشد، بنابراین آراء شماره 9609970901900439 ـ 1396/2/25 و 9509970902000600 ـ 1395/4/23 شعب 19 و 63 بدوی دیوان عدالت اداری که طرح دعوا به طرفیت اداره کار، تعاون و تأمین اجتماعی به خواسته اعتراض به آراء هیأتهای حل اختلاف اداره کار را استماع کرده در این حد صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی با استناد به  بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir