تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص واگذاری شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 2 هکتار در کیلومتر 32 شهر آمل به عنوان معوض شش دانگ ملک 12/5 هکتاری به آقای لطف اله حق شناس

تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص واگذاری شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 2 هکتار در کیلومتر 32 شهر آمل به عنوان معوض شش دانگ ملک 12/5 هکتاری به آقای لطف اله حق شناس ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/05/12 وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص "مجوز بهره برداری 4 هکتار از اراضی شهرستان فریدن استان اصفهان جهت اجرای طرح احداث اردوگاه دانش آموزی شهید بابایی توسط وزارت آموزش و پرورش" طی نامه شماره 76280 مورخ 98/06/23 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir