تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اضافه شدن رییس سازمان غذا و دارو به ترکیب اعضای کارگروه تنظیم بازار

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اضافه شدن رییس سازمان غذا و دارو به ترکیب اعضای کارگروه تنظیم بازار ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/06/27 هیات وزیران در خصوص "اضافه شدن رییس سازمان غذا و دارو به ترکیب اعضای کارگروه تنظیم بازار" طی نامه شماره 80435 مورخ 98/06/31 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir