تصویبنامه هیات وزیران درخصوص جایگزینی موتورهای چهار زمانه بنزینی با موتورهای دو زمانه قایقهای تفریحی و صیادی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص جایگزینی موتورهای چهار زمانه بنزینی با موتورهای دو زمانه قایقهای تفریحی و صیادی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/06/27 هیات وزیران درخصوص "جایگزینی موتورهای چهار زمانه بنزینی با موتورهای دو زمانه قایقهای تفریحی و صیادی" طی نامه شماره 83001 مورخ 98/07/03 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir