مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون لزوم تهیه طرح ویژه توسعه منطقه تایباد ـ دوغارون

شماره89000/300                                                                       1398/6/20

استاندار محترم و رئیس‌شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسة مورخ 1398/06/11 با استناد به بند 10 مادة 1 فصل یکم آیین‌نامة نحوة بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی کشور مصوب مورخ 1378/10/12 هیأت محترم وزیران و اصلاحات مورخ 84/02/19 شورای عالی شهرسازی و معماری تصویب کرد: 

طرح ویژه منطقه تایباد ‌ـ ‌دوغارون با اهداف:

(1) توزیع متوازن فرصت‌های مبادلات مرزی و تعاملات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در شرق کشور،

(2) ارتقاء رقابت‌پذیری کشور با استفاده از فرصتهای توسعه‌ای مشترک با کشورهای همسایه بویژه افغانستان

(3) تمرکززدایی از مرکز استان خراسان رضوی و  متعادل‌سازی توسعه نوار شرقی کشور

(4) ارتقای کیفیت زندگی مرزنشینان و جوامع محلی مرزی

 از طریق گسترش:

(1) خدمات آموزش عالی،

(2) خدمات تجاری، تفریحی،گردشگری و اقامتی ویژه و گردشگری سلامت

(3) ارائة خدمات ویژة مرتبط با لجستیک و حمل‌ونقل کالا؛

(4) ارائه فرصتهای سرمایه‌گذاری مشترک و بین‌المللی

بر اساس مشارکت و شراکت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ذینفعان مرتبط در محدودة شهرستان تایباد تهیه شود.

شرح خدمات طرح مذکور و همچنین محدوده‌های مطالعاتی آن با همکاری اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی و معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی تهیه و با تأیید دبیر شورای عالی ابلاغ  خواهد شد.

طرح ویژة منطقة تایباد ‌ـ ‌دوغارون مطابق سایر طرح‌‌های توسعه و عمران پس از تأیید در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی با حضور نمایندة دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژة اقتصادی به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خواهد رسید.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir