اصلاحیه لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری - صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی

اصلاحیه لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری - صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

اصلاحیه لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری - صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی که  در جلسه مورخ 98/06/10 هیأت وزیران به تصویب رسیده است، جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شوراي اسلامی تقدیم شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir