مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر زاهدان ـ اعلام تکمیلی

شماره83891/300                                                                       1398/6/10

استاندار محترم و رئیس‌شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان

پیرو نامه شماره 139451/300 مورخ 1397/10/11 موضوع اعلام مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران درخصوص طرح جامع شهر زاهدان، به استحضار می‌رساند: براساس تکلیف مقرر در جلسه مورخ 97/9/12 شورای عالی، آخرین نظرات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان منعکس در مصوبه مورخ 1398/2/29 آن شورا در جلسه مورخ 97/5/20 کمیته فنی شماره یک شورای عالی مورد بررسی قرار گرفت و مصوبه مذکور  با اعمال 3 مورد اصلاح به شرح زیر و مطابق نقشه پیوست مورد تائید قرار گرفت :

1 ـ اراضی مربوط به پادگان با کاربری نظامی در طرح تثبیت و در چارچوب «قانون فروش و انتقال پادگان‌ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها» و رعایت ملاحظات زیر، برای آن طرح ویژه طراحی شهری برای این اراضی تهیه و پس از تصویب در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه شود .

طراحی فضای سبز یکپارچه

یکپارچگی با طراحی شهری بافت پیرامونی

صیانت از بناهای واجد ارزش تاریخی و میراث فرهنگی

انطباق شبکه پیشنهاد