تصویبنامه درخصوص الحاق ماده 36 به نظام نامه اجرای قانون ثبت شرکتها

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص الحاق ماده 36 به نظام نامه اجرای قانون ثبت شرکتها ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/07/10 هیات وزیران درخصوص "الحاق ماده 36 به نظام نامه اجرای قانون ثبت شرکتها" طی نامه شماره 88919 مورخ 98/07/15 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir