مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اصلاح حریم شهر اسلامشهر به منظور فراهم‌ سازی امکان قانونی تبدیل احمد‌آباد مستوفی به شهر

شماره91521/300                                                                       1398/6/26

استاندار محترم و رئیس‌شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1398/6/11 موضوع مغایرت اساسی حریم شهر اسلامشهر (کاهش حریم) را با توجه به تکلیف مقرر در جلسه مورخ 1398/03/29 کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت مبنی بر فراهم نمودن امکان قانونی تبدیل احمدآباد مستوفی به شهر را بر اساس مصوبه مورخ  1391/06/29 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران مورد بررسی قرارداد و ضمن تأکید بر این نکته که ایجاد نقطه جدید شهری و به طریق اولی بخش جدید در محدوده «مجموعه شهری تهران»  مصوب هیات محترم وزیران و «حریم پایتخت» کاملاً مغایر با سیاست شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مدیریت یکپارچه مجموعه شهری تهران بوده و عملاً مشکلات ناشی از تعدد مراجع ذی­نفوذ در مدیریت فضایی محدوده مذکور را تشدید می‌نماید، صرفاً معطوف به تکلیف کمیسیون سیاسی ـ دفاعی  دولت و به منظور فراهم نمودن امکان قانونی تبدیل احمد آباد مستوفی به شهر مقرر می‌نماید:

1ـ اداره کل راه و شهرسازی استان تهران با هماهنگی استانداری تهران، حریم شهر اسلامشهر را در بخش شمالی آن و در غرب جاده احمدآباد ـ اسلامشهر حداکثر به میزان 500 تا 600 هکتار به نحوی کاهش دهد که ضمن  انطباق حریم جدید اسلامشهر بر عوارض طبیعی و مصنوعی قابل شناسایی، امکان تعیین حریم برای احمدآباد در آتی در حدود 3 برابر محدوده شهر فراهم گردد.

2ـ تکلیف مقرر در صورتجلسه کمیسیون سیاسی و دفاعی تنها به فراهم نمودن امکان شهر شدن احمدآباد مستوفی اشاره دارد که با کاهش حداقلی حریم شهر اسلامشهر مقصود حاصل می‌گردد. لذا از نظر شورای عالی شهرسازی و معماری هیچ ضرورتی برای کاهش سطح بزرگی از حریم اسلامشهر جهت ایجاد بخش جدید وجود ندارد.

همچنین پیرو مصوبات قبلی و با توجه به تبعات زیان بار اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و محیط زیستی ناشی از فقدان نظام مدیریت مجموعه‌های شهری کشور و به تبع آن عدم اثربخشی طرحهای توسعه شهری و منطقه‌ای و مجموعه‌های شهری مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بر ضرورت استقرار نظام یکپارچه مدیریت مجموعه‌های شهری کشور توسط وزارت کشور در اسرع وقت تأکید می‌گردد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. همچنین در اجرای ماده 42 «آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران...» دستور فرمائید سند حریم شهر با رعایت مفاد بند یک اصلاح و جهت ابلاغ به مراجع ذیربط به دبیرخانه شورای عالی ارسال گردد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir