لایحه "موافقتنامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر"

لایحه "موافقتنامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر" به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

لایحه "موافقتنامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر" که به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در جلسه مورخ 98/07/07 هیأت وزیران به تصویب رسیده است، جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شوراي اسلامي تقدیم شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir