طرح رفع انحصار از زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی کشور

طرح رفع انحصار از زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی کشور که به امضای 57 نفر از نمایندگان رسیده است جهت طی مراحل قانونی تقدیم مجلس گردید.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir