تصویبنامه درخصوص واگذاری حق استفاده از اماکن ورزشی واقع در استان تهران جهت استفاده همگانی به مدت سه سال به هیاتهای ورزشی مورد نظر

تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص واگذاری حق استفاده از اماکن ورزشی واقع در استان تهران جهت استفاده همگانی به مدت سه سال به هیاتهای ورزشی مورد نظر ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/06/16 وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص "واگذاری حق استفاده از اماکن ورزشی واقع در استان تهران جهت استفاده همگانی به مدت سه سال به هیاتهای ورزشی مورد نظر" طی نامه شماره 95951 مورخ 98/07/30 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir