تصویبنامه درخصوص واگذاری حق استفاده از سالن هندبال مجموعه ورزشی الشتر استان لرستان جهت استفاده همگانی به مدت سه سال به هیات هندبال آن استان

تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص واگذاری حق استفاده از سالن هندبال مجموعه ورزشی الشتر استان لرستان جهت استفاده همگانی به مدت سه سال به هیات هندبال آن استان ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/06/16 وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص "واگذاری حق استفاده از سالن هندبال مجموعه ورزشی الشتر استان لرستان جهت استفاده همگانی به مدت سه سال به هیات هندبال آن استان" طی نامه شماره 96032 مورخ 98/07/30 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir