طرح شفافیت آرای نظام تقنینی

طرح شفافیت آرای نظام تقنینی که به امضای 192 نفر از نمایندگان رسیده است در جلسه علنی مورخ 98/07/07 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir