اساسنامه صندوقهای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اساسنامه صندوقهای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/07/03 هیات وزیران درخصوص "اساسنامه صندوقهای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت" طی نامه شماره 97059 مورخ 98/08/01 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir