قانون اصلاح بند ه تبصره 1 قانون بودجه سال 1398 کل کشور

قانون اصلاح بند ه تبصره 1 قانون بودجه سال 1398 کل کشور ابلاغ شد.

قانون "اصلاح بند ه تبصره 1 قانون بودجه سال 1398 کل کشور" در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 98/07/21 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و طی نامه شماره 100791 مورخ 98/08/13 از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir