تصویبنامه درخصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکتها به سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکتها به سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/08/08 هیات وزیران درخصوص "تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکتها به سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور" طی نامه شماره 101009 مورخ 98/08/13 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir