آیین نامه اجرایی ماده 9 قانون حمایت از حقوق معلولان (آموزش عالی رایگان افراد دارای معلولیت نیازمند)

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی ماده 9 قانون حمایت از حقوق معلولان (آموزش عالی رایگان افراد دارای معلولیت نیازمند) ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/08/08 هیات وزیران درخصوص "آیین نامه اجرایی ماده 9 قانون حمایت از حقوق معلولان (آموزش عالی رایگان افراد دارای معلولیت نیازمند)" طی نامه شماره 101505 مورخ 98/08/14 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir