تصویبنامه درخصوص تعیین سقف مجاز هزینه برگزاری گردهمایی بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی در سال 1399

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین سقف مجاز هزینه برگزاری گردهمایی بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی در سال 1399 ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/08/12 هیات وزیران درخصوص "تعیین سقف مجاز هزینه برگزاری گردهمایی بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی در سال 1399" طی نامه شماره 102662 مورخ 98/08/18 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir