تصویبنامه درخصوص مکانیزه شدن احراز هویت رای دهندگان در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مکانیزه شدن احراز هویت رای دهندگان در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/08/22 هیات وزیران درخصوص "مکانیزه شدن احراز هویت رای دهندگان در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی" طی نامه شماره 106528 مورخ 98/08/25 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir