اصلاح تحریری تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص واگذاری حق بهره برداری 20 هزار متر مربع از اراضی واقع در شهرستان یزد به وزارت کشور

اصلاح تحریری تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص واگذاری حق بهره برداری 20 هزار متر مربع از اراضی واقع در شهرستان یزد به وزارت کشور ابلاغ شد.

اصلاح تحریری تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص واگذاری حق بهره برداری 20 هزار متر مربع از اراضی واقع در شهرستان یزد به وزارت کشور، طی نامه شماره 110021 مورخ 98/09/02 توسط دبیر هیات دولت ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir