رای شماره 160 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره (5 ـ 3) شورای اسلامی شهر صدرا در خصوص سهم خدمات اراضی مشمول قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداریها از مصوبه شماره 202ـ 1395/10/14 تعرفه عوارض پیشنهادی سال 1396 شورای اسلامی شهر صدرا

رای شماره 160 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره (5 ـ 3) شورای اسلامی شهر صدرا در خصوص سهم خدمات اراضی مشمول قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداریها از مصوبه شماره 202ـ 1395/10/14 تعرفه عوارض پیشنهادی سال 1396 شورای اسلامی شهر صدرا در تاریخ 98/02/10 توسط رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir