رای شماره 2428 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 303/577 /د/3714/5 - 1394/12/11 رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان هرمزگان

رای شماره 2428 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 303/577 /د/3714/5 - 1394/12/11 رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان هرمزگان در تاریخ 98/08/21 توسط رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir