اصلاح تحریری تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اساسنامه شرکت عمران شهر جدید ایوانکی

اصلاح تحریری تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اساسنامه شرکت عمران شهر جدید ایوانکی ابلاغ شد.

اصلاح تحریری تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اساسنامه شرکت عمران شهر جدید ایوانکی، طي نامه شماره 115513 در تاریخ 98/09/12 توسط دبیر هیات دولت ابلاغ گردید. 

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir