نظام رتبه بندی معلمان

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص نظام رتبه بندی معلمان ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/09/03 هیات وزیران درخصوص "نظام رتبه بندی معلمان" طی نامه شماره 118501 مورخ 98/09/17 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir