تصویبنامه درخصوص مجازبودن برگزاری پنجمین گردهمایی بین المللی گروه آسیا - اقیانوسیه توسط وزارت نیرو

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجازبودن برگزاری پنجمین گردهمایی بین المللی گروه آسیا - اقیانوسیه توسط وزارت نیرو ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/09/13 هیات وزیران درخصوص "مجازبودن برگزاری پنجمین گردهمایی بین المللی گروه آسیا - اقیانوسیه توسط وزارت نیرو" طی نامه شماره 118608 مورخ 98/09/17 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir