اصلاح آیین نامه تشکیلات مرکز اطلاعات مالی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح آیین نامه تشکیلات مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/09/13 هیات وزیران درخصوص "اصلاح آیین نامه تشکیلات مرکز اطلاعات مالی" طی نامه شماره 119456 مورخ 98/09/18 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir